NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 

UMOWA NR DWK/440/…./20….

ODPŁATNEGO PRZEKAZANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

 

W dniu …………………………..20…. r. w Gogolinie pomiędzy KPW Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie na ul. Ligonia 15 wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu – ul. Ozimska 60a 45-368 Opole, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000407315, NIP: 7560004385 reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej KPW Gogolin

a

(gdy Inwestor jest spółką prawa handlowego)

……………………………………………………… z siedzibą w …………………….. przy ul..………………………. wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………… Wydział……… Krajowego Rejestru Sądowego pod numerek KRS:…………………………….., NIP:……………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

zwanym dalej INWESTOREM,

 

(gdy Inwestor jest osobą działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)

…………………………………………………(imię i nazwisko) zamieszkałym …………………………….…… prowadzącym działalność pod nazwą ……………………………………………………. (nazwa firmy) na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………………………………………… pod numerem …………………………… z siedzibą ……………………………..

NIP:…………………………………

zwanym dalej INWESTOREM,

 

(gdy Inwestor jest osobą fizyczną)

…………………………………………………(imię i nazwisko) zamieszkałym …………………………….…… posiadającym nr PESEL:………………………………., dowód osobisty/ lub inny dokument stwierdzający tożsamość ………………………………………

zwanym dalej INWESTOREM,

została zawarta umowa o następującej treści:

 

OŚWIADCZENIA STRON

§ 1

 1. INWESTOR oświadcza, że jest właścicielem /użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w …………………… przy ul............, dz. nr ..... AM ...., obręb............. na dowód czego składa wypis aktu notarialnego/odpis księgi wieczystej stanowiącej załącznik nr .... do niniejszej umowy.
 2. KPW Gogolin oświadcza, że aktualnie obowiązujący Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, uchwalony w trybie art. 21 ustawy, nie przewiduje, w terminie określonym w §3 ust. 1 umowy, budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w celu zaopatrzenia w wodę i/lub odbioru ścieków z nieruchomości opisanej w ust. 1. 
 3. INWESTOR oświadcza, że dla zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków z projektowanej zabudowy na nieruchomości wymienionej w ust. 1 obejmującej budowę ................../ ilość domów / ilość mieszkań / o powierzchni użytkowej ..................... m2, zamierza wybudować sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną opisaną w § 2 ust. 1 umowy.

 

PRZEDMIOT UMOWY

§ 2

 1. zobowiązuje się po wybudowaniu przekazać na rzecz KPW Gogolin na warunkach określonych niniejszą umową:
  • sieć wodociągową  ..........mm, L = .... m wykonaną w technologii z rur

........................,

 • sieć kanalizacyjną K ..........m, L = .... m wykonaną w technologii z rur ........................, zwanymi dalej siecią,

przebiegającą, zgodnie z planem sytuacyjnym / wyrysem z mapy ewidencyjnej  stanowiącym załącznik nr ... do umowy,  przez następujące działki:

 • dz. nr ...., AM ..., obręb....................................., stanowiącą/e własność/ będące w użytkowaniu wieczystym ...................................................................,
 •  
 •  

na dowód czego INWESTOR składa wypis aktu notarialnego / odpis księgi wieczystej / wykaz właścicieli i władających, stanowiące załącznik  nr  ...  do niniejszej umowy. 

 1. KPW Gogolin zobowiązuje się sieć określoną w ust. 1 przejąć, a następnie na podstawie odrębnych umów dostarczać wodę i/lub odbierać ścieki z budynku/budynków wielolokalowych położonych na nieruchomości wymienionej w § 1 ust. 1, za pośrednictwem tej sieci i wybudowanych przez INWESTORA instalacji wewnętrznych i przyłączy.
 2. Przyłącza wodociągowe i/lub kanalizacyjne włączone do budowanej sieci mogą zostać uruchomione za zgodą KPW Gogolin, po przekazaniu sieci, o której mowa w niniejszej umowie do eksploatacji i na majątek KPW Gogolin oraz po podpisaniu umowy/umów na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 3

 1. zobowiązuje się do przekazania KPW Gogolin wybudowanej sieci w terminie do dnia ……….. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu przekazania wybudowanej sieci  na wniosek INWESTORA złożony na co najmniej 15 dni przed upływem terminu wyżej wskazanego.
 2. Strony ustalają, że nie przekazanie sieci do eksploatacjii na majątek KPW Gogolin w terminie określonym w ust. 1 może być podstawą wypowiedzenia przez KPW Gogolin niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W przypadku zbycia przez INWESTORA nieruchomości, o której mowa w §1 ust. 1 przed terminem określonym w §1 ust. 1, strony dopuszczają możliwość cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz nabywcy nieruchomości. W razie nie dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków, o którym mowa wyżej, umowa niniejsza ulega rozwiązaniu z chwilą przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę, a INWESTOR zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy, w tym roszczeń o zwrot poczynionych do chwili zbycia nieruchomości nakładów na budowę sieci.
 4. zobowiązany jest do poinformowania KPW Gogolin o zbyciu przed terminem określonym w ust. 1 nieruchomości opisanej w §1 ust. 1, w ciągu 7 dni liczonych od daty zbycia nieruchomości i przedłożenia cesji umowy w przypadku jej dokonania.

 

UMOŻLIWIENIE DOKONYWANIA WPIĘCIA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

§ 4

 1. * INWESTOR zobowiązuje się każdorazowo umożliwić dokonanie wpięcia przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego do sieci będącej przedmiotem niniejszej umowy osobom trzecim ubiegającym się o przyłączenie nieruchomości do sieci, w miejscu wskazanym przez KPW Gogolin.
 2. * W przypadku zbycia przez INWESTORA nieruchomości, w skład której wchodzi działka, przez którą przebiega sieć, INWESTOR zobowiązuje się zapewnić, iż następca prawny INWESTORA – nabywca nieruchomości – wykona zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jak również zobowiązuje się do umieszczenia w akcie zbycia tej nieruchomości umownego postanowienia, w którym nabywca nieruchomości przyjmie na siebie obowiązek wynikający z ust. 1 niniejszego paragrafu.

* wypełnia się w przypadku, gdy INWESTOR buduje na działkach, których jest właścicielem i/lub użytkownikiem wieczystym

 1. ** INWESTOR nie będący właścicielem i/lub użytkownikiem wieczystym działek, przez które przebiega sieć opisana w §2 ust. 1 umowy, zobowiązuje się, że każdorazowy właściciel i/lub użytkownik wieczysty działek umożliwi dokonanie wpięcia przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego do tej sieci osobom trzecim ubiegającym się o przyłączenie nieruchomości do sieci, w miejscu wskazanym przez  KPW Gogolin.
 2. ** INWESTOR nie będący właścicielem i/lub użytkownikiem wieczystym działek, przez które przebiega sieć opisana w §2 ust. 1 umowy, zobowiązuje się, że każdorazowy właściciel i/lub użytkownik wieczysty działek, dokonujący ich zbycia, umieści w akcie zbycia nieruchomości umowne postanowienie, w którym nabywca nieruchomości zobowiązuje się każdorazowo umożliwić dokonanie wpięcia przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego do tej sieci osobom trzecim wbiegającym się o przyłączenie nieruchomości do sieci, w miejscu wskazanym przez KPW Gogolin. W braku takiej regulacji skutkującej poniesieniem szkody przez KPW Gogolin, może ono dochodzić od INWESTORA odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

 

** wypełnia się w przypadku, gdy INWESTOR buduje na działkach, których nie jest właścicielem i/lub użytkownikiem wieczystym

 

ZASADY ODBIORU SIECI I PRZEJĘCIA DO EKSPLOATACJI I NA MAJĄTEK

§ 5

 1. Przejęcie sieci do eksploatacji i na majątek nastąpi po:
  1. Wybudowaniu sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z KPW Gogolin (Uzgodnienie nr rej. KPW Gogolin …………. przy piśmie L. dz………………. z dnia ………………..). Obowiązkiem INWESTORA jest uzyskanie uzgodnienia KPW Gogolin na prowadzenie wszelkich zmian do uzgodnionej z KPW Gogolin dokumentacji projektowej w tym także zmian wynikłych podczas realizacji robót budowlanych.
  2. dostarczeniu dokumentacji odbiorowej.
  3. ***ustanowieniu na rzecz KPW Gogolin służebności przesyłu na dz. nr ……… wymienionych w §2 ust. 1 lit. …….. umowy

*** Dotyczy nieruchomości niebędących we władaniu KPW Gogolin lub Gminy Gogolin.

UWAGA! Treść oraz zasady ustanowienia służebności ustalono w drodze odrębnego porozumienia.

 1. Przedłożeniu oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji w sprawie ustalenia opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, o których mowa w uchwale nr XX/205/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Gogolin (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 5 lutego 2020 r. poz. 466), w przypadku, gdy nieruchomość wymieniona w §2 ust. 1 pkt …….. umowy stanowi drogę pod zarządem […].
 • Termin ważności decyzji musi być dłuższy, o co najmniej 30 dni od dnia przekazania przez INWESTORA do KPW Gogolin dokumentu PT. INWESTOR oświadcza, że nie będzie dochodził od KPW Gogolin zwrotu poniesionych opłat wynikających z w/w decyzji od dnia przejęcia sieci na majątek KPW GOGOLIN.
  1. dostarczeniu do KPW GOGOLIN podpisanego przez INWESTORA dokumentu potwierdzającego przekazanie sieci na majątek KPW GOGOLIN tj. protokołu przekazania– przejęcia środka trwałego PT (osobno dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej).
 1. Potwierdzeniem dokonania przez KPW Gogolin odbioru końcowego i przejęcia sieci do eksploatacji i na majątek KPW GOGOLIN jest podpisany przez przedstawicieli KPW Gogolin i INWESTORA, o których mowa w §7 ust. 3. „Protokół odbioru końcowego sieci i przekazania do eksploatacji i na majątek”.
 2. Na przedmiot umowy INWESTOR udziela 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, natomiast na zamontowaną armaturę i urządzenia na okres wynikający z gwarancji producentów, lecz nie mniej niż 12 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego sieci i przekazania do eksploatacji i na majątek”.
 3. INWESTOR oświadcza, że z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji i majątek, dokonuje na rzecz KPW Gogolin cesji wierzytelności z tytułu rękojmi i gwarancji przysługujących mu względem wykonawcy sieci.

 

ZASADY ROZLICZEŃ

§ 6

 1. KPW Gogolin oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT uprawnionym do otrzymywania faktur; nr identyfikacyjny NIP: 7560004385.
 2. INWESTOR oświadcza, że jest/ nie jest podatnikiem VAT czynnym uprawnionym do wystawiania faktur, numer identyfikacyjny NIP: …………………………………….
 3. Strony ustalają Wartość sieci na kwotę …………………………. zł netto (słownie: …................. złote i …/100 netto) zgodnie z kosztorysem uzgodnionym między KPW Gogolin a INWESTOREM w sposób określony w przepisach obowiązujących  w KPW Gogolin – „Zasady odpłatnego przekazywania na rzecz KPW Gogolin Sp. z o.o. sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nowobudowanych przez inwestorów zewnętrznych na terenie Gminy Gogolin” i zatwierdzonym przez KPW Gogolin.
 4. Strony ustalają, że
 1. KPW Gogolin zapłaci INWESTOROWI kwotę …………………………….. zł netto (słownie: ………………………………………….. złote i …../100 netto)****, o której mowa w § 6 pkt. 3.
 2. KPW Gogolin zapłaci INWESTOROWI kwotę określoną w § 6 pkt. 3 w następujących ratach:
 3. KPW Gogolin zapłaci INWESTOROWI kwotę określoną w § 6 pkt. 3 kompensując własne rozliczenia z INWESTOREM z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków do momentu całkowitej spłaty należności.

****W przypadku, gdy umowa jest zawarta z podmiotem będącym czynnym podatnikiem VAT, kwota i której mowa w ust. 4 zostanie powiększona o należny podatek VAT.

 1. Zapłata nastąpi po:
  1. Spełnieniu warunków określonych w §5.
  2. Dostarczeniu do KPW Gogolin faktury/rachunku przez INWESTORA do KPW Gogolin może nastąpić po przekazaniu do KPW Gogolin podpisanego przez INWESTORA dokumentu PT.
 2. Rozliczenie przedmiotowej umowy nastąpi na podstawie jednej faktury/rachunku obejmującej kwotę odpłatnego przekazania sieci, o której mowa w ust. 4.
 3. oświadcza, że zapłata kwoty, o której mowa w ust. 4, zaspokaja wszelkie jego roszczenia z tytułu wytworzenia i przekazania KPW Gogolin przedmiotu umowy określonego w §2 umowy oraz, że w przyszłości nie będzie z tego tytułu dochodził od KPW Gogolin żadnych dodatkowych roszczeń.

 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY

§7

 1. Bezpośredni nadzór nad budową sieci sprawuje INWESTOR.
 2. KPW Gogolin zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu robót, a zwłaszcza zakresu wykonanych robót zanikowych i ulegających zakryciu. INWESTOR zobowiązany jest każdorazowo powiadomić KPW Gogolin o wykonaniu tych robót, na co najmniej 3 dni przed datą ich odbioru.
 3. Upoważnieni do podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji i na majątek oraz do sprawowania nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2 są:

ze strony INWESTORA   ……………………………………………….. tel…………………………………….,

ze strony KPW GOGOLIN …………………………………………….. tel……………………………………..

 1. Zmiana przedstawicieli stron nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej stronie.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest KPW Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie z siedzibą przy ulicy Ligonia 15. Dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.2016.922) w celu realizacji niniejszej umowy.
 2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
 3. , którego dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia niniejszej umowy.

**** dotyczy umów zawieranych z osobami fizycznymi.

 

§ 9

 1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
 4. Obowiązkiem INWESTORA jest podawanie numeru niniejszej umowy w przyszłej korespondencji kierowanej do KPW Gogolin w przedmiotowej sprawie.
 5. Integralną część umowy stanową załączniki:

nr 1. Wypis aktu notarialnego/odpis księgi wieczystej nieruchomości INWESTORA,

nr 2. Plan sytuacyjny z naniesioną trasą sieci,

nr 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej z naniesioną trasą sieci,

nr 4. Wykaz właścicieli i władających/ wypis z rejestru gruntów/ z ewidencją właścicieli/ użytkowników wieczystych nieruchomości, przez które przebiegać będzie sieć.

 1. KPW Gogolin oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r.o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 2. oświadcza, że posiada status DUŻEGO/ ŚREDNIEGO/ MAŁEGO, MIKRO przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r.o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 

 

INWESTOR                                                                                            KPW Gogolin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niepotrzebne skreślić.

Pobierz umowę: DOCWZÓR UMOWY przekazanie sieci.doc (83,00KB)
 


Wyciąg

z Zasad odpłatnego przekazywania na rzecz KPW Gogolin Sp. z o.o. sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nowobudowanych przez inwestorów zewnętrznych na terenie Gminy Gogolin

 

INWESTORZY – osoby prawne lub fizyczne – którzy planują z własnych środków budowę sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przekazywanych odpłatnie KPW Gogolin Sp. z o.o. na warunkach uzgodnionych w umowie.

 1. Podstawą przyjęcia do eksploatacji i na stan majątkowy KPW Gogolin oraz zapłaty za przekazywane sieci jest umowa zawarta na wniosek INWESTORA (dostępny na stronie www.kpwgogolin.pl, w zakładce STREFA KLIENTA, wniosek nr 19) przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, po uzgodnieniu przez KPW Gogolin dokumentacji projektowej sieci i zatwierdzeniu przez KPW Gogolin kosztorysu sporządzonego przez INWESTORA.
 2. Metoda sporządzania kosztorysu określającego wartość sieci przekazywanej na rzecz KPW Gogolin Sp. z o.o. przez Inwestorów na terenie Gminy Gogolin.

 

KOSZTORYS

 1. Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej. Podstawą sporządzenia kosztorysu jest przedmiar robót wynikający z zatwierdzonej przez KPW Gogolin Sp. z o.o. dokumentacji projektowej. W kosztorysie należy uwzględnić tylko roboty budowlane związane z budową sieci. Kosztorys należy przedłożyć w wersji papierowej i wersji elektronicznej w formacie ath.
 • Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach (np. KNNR, KNR, KNR-W) oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określanych w katalogach. W przypadku, gdy przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych nie można użyć normy nakładów rzeczowych określonych w katalogach (brak analogii) do ustalenia nakładów rzeczowych, należy przyjąć analizę własną,
 • Ceny czynników produkcji tj. robocizny, materiałów i sprzętu ustalać w oparciu o publikacje SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego opracowanie kosztorysu, jako ceny średnie określone dla Województwa Opolskiego. W przypadku braku cen materiałów lub sprzętu w w/w wydawnictwie, należy do kalkulacji przyjąć ceny rynkowe na podstawie ofert dostawców, producentów,
 • Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich oraz zysku, ustalać w oparciu o publikacje SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego opracowanie kosztorysu jako ceny średnie określone dla Województwa Opolskiego.
  1. Zawartość kosztorysu:
 • strona tytułowa, a na niej:
  • tytuł kosztorysu zawierający nazwę obiektu i lokalizację, z uwzględnieniem ulicy oraz dzielnicy miasta,
  • nazwa i adres inwestora,
  • imię i nazwisko osoby sporządzającej kosztorys,
  • wartość kosztorysową robót,
  • stawki i narzuty kosztorysu,
  • podpis inwestora,
 • przedmiar robót z podziałem na branże (sieć wodociągowa i kanalizacyjna) i szczegółowym wyliczeniem ilości robót,
 • tabela elementów scalonych, sporządzona w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku odniesionych do zbiorczych rodzajów robót,
 • kosztorys szczegółowy z podsumowaniem poszczególnych wartości rozdziałów, załączniki – oferty cenowe dostawców, producentów dla materiałów lub sprzętu, których cen nie zawierają publikacje SEKOCENBUD.
 1. Podstawowym kryterium wysokości zapłaty przez KPW Gogolin za sieć wybudowaną przez INWESTORA, a następnie przekazaną KPW Gogolin na warunkach uzgodnionych w umowie, jest powierzchnia użytkowa nowobudowanych obiektów mieszkalnych, dla których zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków INWESTOR buduje sieć.
 2. Wysokość partycypacji, wynikającą z warunków rozliczenia finansowego, o którym mowa w pkt 8, ustala się na etapie sporządzania umowy, w oparciu o kosztorys określający wartość sieci, zweryfikowany oraz zatwierdzony przez KPW Gogolin z uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w pkt 9, 10, 11 i 12.
 3. Warunki rozliczenia finansowego za przekazaną sieć wodociągową i kanalizacyjną wybudowaną przez Inwestorów na terenie Gminy Gogolin z uwzględnieniem powierzchni użytkowej obiektu mieszkalnego.

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Grupa

Powierzchnia użytkowa obiektu mieszkalnego [ ]

Proponowany procentowy udział KPW Gogolin [%]*

1.

Do 150

20

2.

151 do 250

25

3.

251 do 350

30

4.

351 do 450

35

5.

451 do 550

40

6.

551 do 650

45

7.

651 do 750

49

 

 

 

 

 

SIEĆ KANALIZACYJNA

Grupa

Powierzchnia użytkowa obiektu mieszkalnego [ ]

Proponowany procentowy udział KPW Gogolin [%]*

1.

Do 150

30

2.

151 do 250

35

3.

251 do 350

40

4.

351 do 450

45

5.

451 do 550

49

 

 

*proponowany udział może ulec zmianie w przypadku pojawienia się dodatkowych kosztów nieuwzględnionych w w/w kosztorysie

 

< >W przypadku budowy sieci, których przekroje i zakres realizacji wynikają z potrzeb docelowej rozbudowy systemu i znacznie przekraczają zakres technicznie niezbędny dla zaspokojenia potrzeb INWESTORA, KPW Gogolin wypłaci INWESTOROWI 100% różnicy kosztów pomiędzy zakresem realizowanym, a technicznie niezbędnym dla INWESTORA. Wysokość partycypacji KPW Gogolin, w tym przypadku, określa się licząc procent partycypacji KPW Gogolin od wartości sieci w zakresie technicznie niezbędnym dla INWESTORA plus wartość różnicy kosztów (kosztorys różnicowy)między zakresem technicznie niezbędnym dla INWESTORA a zakresem realizowanym.Maksymalną wartość partycypacji KPW Gogolin dla projektu sieci wodociągowej uzgodnionego w KPW Gogolin ustala się każdorazowo w negocjacjach z Inwestorem. Przez projekt sieci wodociągowej rozumie się całą koncepcję inwestycyjną na danym terenie, niezależnie o ilości etapów na które inwestycja została podzielona. Maksymalną wysokość partycypacji KPW Gogolin dla projektu sieci kanalizacyjnej uzgodnionego w KPW Gogolin ustala się każdorazowo w negocjacjach z Inwestorem. Przez projekt sieci kanalizacyjnej rozumie się całą koncepcję inwestycyjną na danym terenie, niezależnie od ilości etapów na które inwestycja została podzielona. Rozliczenie finansowe KPW Gogolin z INWESTOREM następuje na warunkach określonych w umowie, po przekazaniu sieci na własność i do eksploatacji KPW Gogolin. Warunkiem koniecznym przekazania sieci wod/kan na majątek KPW Gogolin jest ustanowienie służebności przesyłu na rzecz KPW Gogolin, na działkach przez które przebiega trasa sieci wod/kan. Warunek nie dotyczy działek w pasie drogowym, których właścicielem jest Gmina Gogolin. Ustanowienie służebności następuje na czas nieograniczony. Zakres oraz warunki ustanowienia służebności przesyłu ustalane są pomiędzy  INWESTOREM i KPW Gogolin przed podpisaniem Umowy i szczegółowo opisane w porozumieniu. W celu rozpoczęcia robót budowlanych, konieczne jest złożenie pisma do KPW Gogolin informującego o tym fakcie, wraz z podaniem Kierownika Budowy oraz numeru kontaktowego do niego.

 

Bliższych informacji udziela: […]

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera