NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Procedura podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej - informacje ogólne

Podłączenie się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gogolin można podzielić na kilka etapów. Każdy z;etapów opisuje ścieżkę postępowania, wymagane dokumenty, czas, koszt;miejsce załatwienia wszelkich formalności. Etapy, z których składa się proces podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, to:

wykrzyknik.jpeg

 1. Warunki techniczne podłączenia do wspomnianych sieci,
 2. Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,
 3. Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza,
 4. Wykonanie przyłącza,
 5. Odbiór techniczny przyłącza,
 6. Podpisanie umowy na zaopatrzenie w;wodę / odprowadzanie ścieków,
 7. Montaż urządzenia pomiarowego.

Wszystkie wnioski i pozostałe druki wymagane w trakcie procedury podłączania się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej są dostępne:

- w wersji elektronicznej:  zakładce Strefa klienta/Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw/Druki do pobrania,
- w wersji papierowej: w naszej siedzibie, tj.:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
Siedziba ul. Ligonia 15
tel. 77 4232031
e-mail:

 

 

Warunki techniczne podłączenia do sieci

war_tech.jpeg
Warunki techniczne są dokumentem określającym zasady, na jakich możliwe jest podłączenie budynku do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Warunki techniczne podłączenia do sieci są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Ścieżka postępowania:

Wniosek – w celu otrzymania warunków technicznych należy złożyć do KPW Gogolin odpowiedni wniosek

Wydanie warunków - gotowe warunki techniczne są odsyłane na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

Wymagane dokumenty:

- odpowiednio uzupełniony wniosek o wydanie warunków technicznych – 1 egzemplarz,
- mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

 

 

Wykonanie dokumentacji technicznej

dok_tech.jpeg
Dokumentacja techniczna (nazywana również projektem technicznym) określa wszystkie kwestie techniczne związane z wykonaniem podłączenia i jest podstawą do wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Wykonanie takiej dokumentacji możecie Państwo zlecić dowolnemu projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami branżowymi. W przypadku projektowania przyłączy/sieci wodociągowo–kanalizacyjnej w granicach nieruchomości niebędących Państwa własnością należy uzyskać pisemne zgody właścicieli tych posesji na umieszczenie tam infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej.

Dokumentacja techniczna przyłącza jest ważna przez okres 2 lat od daty jej opracowania.

Projekt przyłącza powinien zawierać:

 • mapę do celów projektowych w skali 1:500,
 • warunki techniczne podłączenia do sieci.
 • przedmiar robót dla przyłącza wodno –kanalizacyjnego
 • profil podłużny przyłączy wodno – kanalizacyjnych

 

 

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza

uzg_dok.jpeg
Kompletna dokumentacja techniczna (nazywana również projektem technicznym ) winna zostać przedłożona KPW Gogolin celem jej uzgodnienia. Jest to warunek konieczny przed przystąpieniem do budowy przyłącza. Złożenia dokumentów w KPW Gogolin możecie dokonać Państwo lub projektant opracowujący dokumentację techniczną dla Państwa.
Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza jest ważne przez okres 2 lat od daty jego wykonania.

Ścieżka postępowania:

• Wniosek - w celu uzgodnienia dokumentacji należy złożyć w siedzibie spółki - wniosek
• Wydanie uzgodnionej dokumentacji – uzgodniona dokumentacja jest odsyłana na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

Wymagane dokumenty:

• wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej – 1 egzemplarz,
• dokumentacja techniczna – minimum 2 egzemplarze, zgodnie z wymaganiami

 

 

Wykonanie przyłącza

 

wyk_przy.jpeg
Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego zlecacie Państwo wybranemu przez siebie wykonawcy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia branżowe. Informujemy, że KPW Gogolin Sp. z o.o. również świadczy usługi budowlane z zakresu budowy przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej w miarę swoich bieżących zdolności wykonawczych.

Ścieżka postępowania:

• Wniosek - w celu wykonania przyłącza  należy złożyć do siedziby Spółki - wiosek

• Wycena wykonania zlecenia – Spółka dokonuje wyceny prac budowlanych na podstawie dostarczonego przez Państwa projektu. Wycena jest wysyłana na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

W przypadku braku akceptacji przedstawionej przez KPW Gogolin wyceny i wyborze innego wykonawcy należy złożyć:

 Oświadczenie o rozpoczęciu robót budowlanych (budowa przyłącza ) - wniosek , a samo wykonywanie robót przyłączeniowych należy potwierdzić telefonicznie kilka dni przed wykonaniem w Dziale Wodociągowo-Kanalizacyjnym pod nr tel. 77 423 20 36

Jeśli akceptują Państwo przedstawioną wycenę, to kolejne kroki wyglądają następująco:

• Złożenie dokumentacji / zlecenia – w celu wykonania (budowy) przyłącza przez KPW Gogolin należy złożyć w Sekretariacie Spółki

 • dokumentację techniczną (projekt) planowanego przyłącza.
 • zlecenie wykonania przyłącza.
 • zawarcie umowy na wykonanie przyłączy

• Wykonanie zlecenia – KPW Gogolin buduje przyłącze w uzgodnionym z Państwem terminie.

• Opłata – faktura za wykonanie przyłącza oraz odbiór techniczny jest wysyłana na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

Wymagane dokumenty:

• dokumentacja techniczna (projekt) – 2 egzemplarze,
• zlecenie wykonania przyłącza – 1 egzemplarz.
• umowa na wykonanie przyłączy - 1 egzemplarz.
•oświadczenie o rozpoczęciu robót budowlanych - 1 egzemplarz.

Termin realizacji: termin wykonania przyłącza jest uzgadniany indywidualnie.

Opłaty: wykonanie każdego przyłącza podlega indywidualnej wycenie na podstawie przedstawionej dokumentacji technicznej (projektu).

 

 

Odbiór techniczny przyłącza

odb_tech.jpeg
Na 3 dni przed rozpoczęciem robót składacie Państwo do KPW Gogolin wniosek o odbiór przyłącza, wraz z podaniem planowanego terminu wykonania przyłącza i gotowości jego odbioru w stanie odkrytym.

W dniu przystąpienia do prac budowlanych należy ponownie potwierdzić telefonicznie gotowość do odbioru technicznego przyłącza w stanie odkrytym.

Po zakończeniu budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej dokonywany jest jego odbiór techniczny. Na umówiony termin odbioru i spisania protokołu odbiorczego musicie Państwo przedstawić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, tj. szkic przyłącza wraz ze współrzędnymi punktów charakterystycznych. W odbiorze biorą udział Państwo (jako inwestor), i przedstawiciel KPW Gogolin. Po pozytywnym odbiorze spisany zostanie protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej.

Protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest dla Państwa podstawą zawarcia w ciągu 14 dni umowy z KPW Gogolin o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Spółka przypomina, że przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne w trakcie jego eksploatacji cały czas pozostaje w Państwa posiadaniu i jesteście Państwo odpowiedzialni za jego bieżącą eksploatację oraz wszelkie prace remontowe.

Ścieżka postępowania:

• Zgłoszenie - przed planowanym terminem wykonania przyłącza należy złożyć w Sekretariacie wniosek o odbiór przyłącza do sieci wod-kan.

• Potwierdzenie – przystąpienie do wykonania przyłącza należy potwierdzić telefonicznie w Dziale Wodociągów i Kanalizacji  w dniu podjęcia prac budowlanych. 

• Odbiór techniczny – czynność odbioru dokonywana jest w terminie uzgodnionym z  KPW Gogolin. Odbiór należy potwierdzić telefonicznie w dziale Wodociągów i Kanalizacji w dniu jego przeprowadzenia.

Po dokonaniu odbioru Klient podpisuje wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, który po wypełnieniu należy dostarczyć do siedziby spółki w celu podpisania Umowy.

Wydanie protokołu odbioru– protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej wydawany jest po uprzednim zgłoszeniu w dziale Wodociągów i Kanalizacji.Dany protokół niezbędny  jest do zawiadomienia o zakończeniu budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. 

Wymagane dokumenty:

• wniosek o odbiór przyłącza
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  wykonanego przyłącza
• dokumentacja fotograficzna punktu włączeniowego do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej.

 

Podpisanie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków

 

umowa.jpeg
Umowa na zaopatrzenie w wodę jest podstawą do montażu głównego urządzenia pomiarowego (tzw. wodomierza głównego).
Umowa jest podstawą prawną do korzystania z naszych usług, dlatego do jej podpisania powinny się stawić wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do przedmiotu umowy lub odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania osób nieobecnych.

Ścieżka postępowania:
• Wniosek
- w celu podpisania umowy należy złożyć do KPW Gogolin wniosek o zawarcie umowy na dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków
• Podpisanie umowy – tekst umowa jest przygotowywana dla Państwa po kontakcie telefonicznym.
 Umówienie terminu montażu  głównego urządzenia pomiarowego.

Wymagane dokumenty:
• wniosek o zawarcie umowy
• dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (oryginał do wglądu),
• dowód osobisty (w przypadku osób fizycznych - do wglądu),

Tel. 77 423 20 38

Opłaty: bezpłatnie.

 

 

Podłączenie wodomierza głównego

mont_wodo.jpeg
Ostatnim etapem podłączania się do sieci wodociągowej jest montaż głównego układu pomiarowego (tj. wodomierza głównego). Po podpisaniu umowy na zaopatrzenie w wodę pracownicy Działu Wodociągów i Kanalizacji kontaktują się z Państwem w celu umówienia terminu montażu. Wszelkie pytania lub informacje o ewentualnych zmianach terminu prosimy kierować do pracowników Działu Wodociągów i Kanalizacji : tel.77 423 20 38.

Ścieżka postępowania:

• Ustalenie terminu – po podpisaniu umowy na zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków pracownicy Działu Wodociągów i Kanalizacji umawiają z Państwem termin montażu.

• Montaż – montaż głównego układu pomiarowego.

• Protokół montażu wodomierza – po zakończonym montażu pracownik KPW Gogolin przedstawi Państwu do podpisania protokół montażu wodomierza.

Wymagane dokumenty: brak.

Opłaty: bezpłatnie.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera