NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Podłączenie wodomierza ogrodowego

Podłączenie wodomierza ogrodowego

Jeśli chcecie Państwo korzystać z wody w celach ogrodniczych to wskazane jest zamontowanie odrębnego wodomierza, nazywanego potocznie wodomierzem ogrodowym. Będziecie wówczas ponosić Państwo koszty wody zużytej zgodnie ze wskazaniem tegoż licznika jako wody bezpowrotnie zużytej, tj. bez ponoszenia kosztów odprowadzenia jej jako ścieków.
Montaż tego typu licznika możliwy jest następująco:

 • montaż szeregowy: nowy licznik montowany jako podlicznik.

Ścieżka postępowania:

 • pomiarowego i jego sprawności spisywany jest na miejscu protokół zdawczo-odbiorczy.
 • Opłata – faktura za zamknięcie wody, ewentualne prace naprawcze oraz odbiór techniczny jest wysyłana na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

Montaż szeregowy:

 • Wniosek - w celu dokonania montażu szeregowego (tj. podlicznika) należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody na montaż podlicznika,  Wniosek należy złożyć w siedzibie Spółki
 • – wybrany przez Państwa wykonawca prac instalacyjnych wykonuje niezbędną instalację i montuje podlicznik,
 • Zgłoszenie odbioru – po wykonaniu montażu podlicznika kontaktujecie się Państwo telefonicznie 77 423 20 38 w celu umówienia terminu odbioru podlicznika, zlecenie na odbiór techniczny poprawności zabudowy wodomierza
 • Odbiór techniczny - pracownik KPW i Państwo dokonujecie oględzin nowej instalacji i podlicznika. Na potwierdzenie prawidłowości wykonania instalacji, montażu podlicznika i jego sprawności spisywany jest na miejscu protokół zdawczo-odbiorczy,
 • Opłata – faktura za odbiór techniczny jest wysyłana na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

Wymagane dokumenty:
• wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza ogrodowego – 1 egzemplarz,

Termin realizacji: termin wykonania prac jest uzgadniany indywidualnie.

Opłaty: zgodnie z cennikiem KPW Gogolin.

 

Podstawowe warunki techniczne montażu wodomierza „ogrodowego”:

 Montaż szeregowy (tzw. podlicznik):

 • podlicznik montuje się na wewnętrznej instalacji wodociągowej za zaworem antyskażeniowym, a za podlicznikiem nie może znajdować się żaden punkt poboru z możliwością odprowadzanie wody do systemu kanalizacji sanitarnej,
 • przed i za podlicznikiem należy zamontować zawory kulowe odcinające.
 • Inwestor dokonuje legalizacji podlicznika zgodnie z odrębnymi przepisami (obecna legalizacja wodomierza wynosi 5 lat),
 • w przypadku braku ważnej legalizacji KPW Gogolin ma prawo nie rozliczania podlicznika,
 • wszelkie koszty związane z przygotowaniem instalacji i wykonaniem podejścia podlicznika oraz montażu urządzenia pomiarowego ponosi Inwestor.
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera