NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Odbiór techniczny przyłącza

 

 

Odbiór techniczny przyłączy
Na 3 dni przed rozpoczęciem robót składacie Państwo do KPW Gogolin wniosek o odbiór przyłącza, wraz z podaniem planowanego terminu wykonania przyłącza i gotowości jego odbioru w stanie odkrytym.
W dniu przystąpienia do prac budowlanych należy ponownie potwierdzić telefonicznie gotowość do odbioru technicznego przyłącza w stanie odkrytym.
Po zakończeniu budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej dokonywany jest jego odbiór techniczny. Na umówiony termin odbioru i spisania protokołu odbiorczego musicie Państwo przedstawić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, tj. szkic przyłącza wraz ze współrzędnymi punktów charakterystycznych. W odbiorze biorą udział Państwo (jako inwestor), i przedstawiciel KPW Gogolin. Po pozytywnym odbiorze spisany zostanie protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej.
Protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest dla Państwa podstawą zawarcia w ciągu 14 dni umowy z KPW Gogolin o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Spółka przypomina, że przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne w trakcie jego eksploatacji cały czas pozostaje w Państwa posiadaniu i jesteście Państwo odpowiedzialni za jego bieżącą eksploatację oraz wszelkie prace remontowe.

Ścieżka postępowania:
• Zgłoszenie
- przed planowanym terminem wykonania przyłącza należy złożyć w Sekretariacie wniosek o odbiór przyłącza do sieciwod-kan.
• Potwierdzenie – przystąpienie do wykonania przyłącza należy potwierdzić telefonicznie w Dziale Wodociągów i Kanalizacji  w dniu podjęcia prac budowlanych. 
• Odbiór techniczny – czynność odbioru dokonywana jest w terminie uzgodnionym z  KPW Gogolin. Odbiór należy potwierdzić telefonicznie w dziale Wodociągów i Kanalizacji w dniu jego przeprowadzenia.

Po dokonaniu odbioru Klient podpisuje wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, który po wypełnieniu należy dostarczyć do siedziby spółki w celu podpisania Umowy.

Wydanie protokołu odbioru– protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej wydawany jest po uprzednim zgłoszeniu w dziale Wodociągów i Kanalizacji.Dany protokół niezbędny  jest do zawiadomienia o zakończeniu budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. 

Wymagane dokumenty:
• wniosek o odbiór przyłącza
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  wykonanego przyłącza
• dokumentacja fotograficzna punktu włączeniowego do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera