NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym Mieszkańcy Gminy Gogolin mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK funkcjonuje równolegle do systemu regularnego odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio z posesji.

PSZOK mieści się przy ul. Ligonia w Gogolinie na terenie byłego Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie.

PSZOK prowadzi Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie przy ul. Ligonia 15.

PSZOK jest czynny:

 • poniedziałek: 10:00 - 18:00
 • wtorek: 8:00 - 16:00
 • środa: 7:00 - 15:00
 • czwartek: 8:00 - 16:00
 • piątek: 7:00 - 15:00
 • sobota: 7:00 - 15:00

W PSZOK można zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstwa domowego, w szczególności zaś:

 1. papier i tekturę;
 2. metal;
 3. tworzywo sztuczne;
 4. opakowania wielomateriałowe (kartoniki po sokach i mleku);
 5. szkło;
 6. odpady zielone (w szczególności liście i skoszoną trawę) oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 9. przeterminowane leki i chemikalia;
 10. zużyte baterie i akumulatory;
 11. zużyte opony;
 12. gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe wyłącznie z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót oraz w ilości nie przekraczającej 300 kilogramów rocznie na mieszkańca;
 13. żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów pochodzące wyłącznie z palenisk i kotłów opalanych drewnem, węglem i koksem.

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.


Odpady selektywnie zebrane może zostawić w PSZOK-u każdy Mieszkaniec Gminy Gogolin. Dostarczający odpady do PSZOK-u ma obowiązek ich rozładunku oraz umieszczenia w miejscach wskazanych przez obsługę punktu.

Odpady mogą być przywożone do PSZOK-u luzem, we własnych pojemnikach lub workach, z których należy odpady samodzielnie wyładować. 

Odpady do PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez żadnych dodatkowych opłat. Ze względu na to, że koszty funkcjonowania PSZOK są pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami, mieszkaniec przekazujący odpady powinien okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Gogolin.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera