NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że,

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin; tel. 77 4232031; email: finanse@kpwgogolin.pl

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.- Edyta Wojtala
Z Inspektorem można kontaktować się:

 • listownie na adres: Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin;

 • przez e-mail:  finanse@kpwgogolin.pl

 • telefonicznie: 536 817 854

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Komunalnego Przedsiębiorstwa Gogolin Sp. z o.o. na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zawiązku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. obowiązków określonych przepisami prawa,

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z wykonaniem umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy;

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • usunięcia swoich danych osobowych;

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • przenoszenia swoich danych osobowych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

7. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Zasady realizacji praw osób, których dane przetwarzane są w KPW Gogolin

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera