NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Gospodarka wodomierzowa

Wodomierz główny jest własnością KPW Gogolin Sp. z o.o. Nie dotyczy to podliczników
i wodomierzy w budynkach wielolokalowych.

Uszkodzenie wodomierza.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy wodomierza prosimy o zgłoszenie tego faktu w Biurze Obsługi Klienta

 • nr telefonu 77 426 00 53, 77 423 20 49
 • e-mail

Odczytu oraz wymiany  wodomierzy dokonują tylko pracownicy KPW Gogolin Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem czynności mają obowiązek okazać upoważnienie wystawione przez KPW Gogolin Sp. z o.o.

Jak prawidłowo odczytać stan wodomierza?

Dokonując odczytu wodomierza należy podać  tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych. Cyfry w polach czerwonych oznaczają natomiast wartości dziesiętne, setne i tysięczne .

wodomierz.png

Ekspertyza wodomierza

W przypadku kiedy klient kwestionuje prawidłowości wskazań wodomierza przysługuje mu prawo do zlecenia przeprowadzenia ekspertyzy przez Urząd Miar i Wag. Zlecenie dokonania ekspertyzy wodomierza dokonuje się pisemnie składając zlecenie ekspertyzy wodomierza głównego w BOK.

Procedura sprawdzenia wodomierza przebiega następująco:

 • Monterzy KPW Gogolin Sp. z o.o. demontują (zamieniają na inny) wodomierz
  w uzgodnionym terminie
 • Wodomierz w specjalnym opakowaniu zabezpieczającym jest przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar
 • Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza
  z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza
 • Po przeprowadzonym badaniu Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia
 • Gdy wyniki sprawdzenia nie wykażą zawyżania wskazań na niekorzyść odbiorcy, koszty sprawdzenia oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca (zlecający)

Legalizacja wodomierza

KPW Gogolin Sp. z o.o. wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt legalizację wodomierzy głównych będących w eksploatacji Spółki. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wodomierza, kosztami wymiany obciążany jest Klient zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Co 5 lat każdy wodomierz musi przejść okresowy przegląd, tzw. legalizację wodomierza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacje przeprowadzane są w specjalnych punktach utworzonych na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar. Jeśli urządzenie nie jest uszkodzone i poprawnie mierzy przepływ wody otrzymuje cechę legalizacyjną.
Cecha legalizacyjna jest naklejana, wypalana, drukowana lub nanoszona na plombę zawieszoną na druciku wodomierza, ważna jest przez 5 lat, ale traci ważność w przypadku:

 • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania metrologiczne i prawne;
 • uszkodzenia wodomierza;
 • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

 

Wodomierz w budynkach wielolokalowych

Wodomierz w budynkach wielolokalowych jest własnością lokatora. Lokator odpowiada za posiadanie wodomierza w okresie ważności cechy legalizacyjnej. Legalizacja wodomierza wg przepisów obowiązuje przez 5 lat. Informację o okresie ważności cechy legalizacyjnej uzyskać można z wodomierza lub dzwoniąc do BOK z pytaniem kiedy taki okres mija. W przypadku przekroczenia okresu cechy legalizacyjnej należy wodomierz wymienić. Zlecenie wymiany wodomierza można zlecić  KPW Gogolin Sp. z o.o. wypełniając zlecenie dotyczące wymiany wodomierza w budynku wielolokalowym i złożyć je w BOK.  Po dokonaniu wymiany wodomierza należy zgłosić w KPW Gogolin Sp. z o.o. stan końcowy poprzedniego wodomierza, nr i datę cechy legalizacyjnej nowego wodomierza.
W związku z faktem, że KPW Gogolin Sp. z o.o. nie jest właścicielem wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym oraz wodomierza nie dokonuje plombowania wymienionego wodomierza. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu/Zarządcy budynku.

Wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej tzw. Podlicznik

Klienci, którzy używają wodę do celów bezpowrotnie zużytych czyli inaczej mówiąc nie wytwarzają ścieków (np. podlewanie ogródka) mają możliwość zabudowy licznika wody bezpowrotnie zużytej. Ilość zużycia z tego wodomierza jest odejmowana od ilości całkowitej zużytej wody w oparciu o którą naliczana jest należność za ścieki.
Podlicznik jest własnością Klienta i on odpowiada za utrzymywanie go w dacie ważności cechy legalizacyjnej oraz uiszcza co miesięczną opłatę związaną z jego rozliczeniem. Rozliczenie podlicznika jest możliwe w okresie 15 kwiecień do 15 wrzesień.
Aby zabudować podlicznik należy:

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera