PSZOK w Gogolinie

 

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK przy ul. Ligonia w Gogolinie.
 2. Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystający zobowiązany jest do wykonywania poleceń pracowników obsługi PSZOK.
 4. Korzystający zobowiązany jest do poruszania się na terenie PSZOK zgodnie ze schematem i instrukcją.
 5. Osoby nieletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 6. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
 7. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest samodzielnie umieścić je w odpowiednich pojemnikach lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK.
 8. Pracownik obsługi PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że nie stanowią one odpadów komunalnych.
 9. Pracownik obsługi PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli mogłyby to zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi.
 10. Obiekt PSZOK jest monitorowany.
 11. Odpady mogą być przywożone do PSZOK luzem, we własnych pojemnikach lub workach, z których należy odpady samodzielnie wyładować.
 12. Osoba przekazująca odpady przed dokonaniem przekazania powinna wypełnić „Oświadczenie Mieszkańca Gminy Gogolin” (w załączeniu do niniejszego Regulaminu) i doręczyć pracownikowi obsługi PSZOK.
 13. Osoba przekazująca odpady powinna przedstawić dowód osobisty/ inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość lub dowód poniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami za poprzedni lub obecny kwartał.
 14. Wszelkie informacje o sposobie pracy punktu można uzyskać od pracowników obsługi PSZOK.
 15. Sposób i formę składania skarg i wniosków na działalność PSZOK określa uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie.

 

 

 

Zapraszamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gogolinie. (PSZOK).

 http://gogolin.pl/1620/965/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow.html

Od 1 lipca 2020 roku PSZOK w Gogolinie czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek: 10:00 - 18:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Środa: 7:00 - 15:00

Czwartek: 8:00 - 16:00

Piątek: 7:00 - 15:00

Sobota: 7:00 - 15:00

W PSZOK-u przyjmowane są bez dodatkowej opłaty od Mieszkańców posegregowane odpady pochodzące z gospodarstwa domowego,
a w szczególności:
• odpady papierowe,
• odpady szklane,
• odpady z tworzyw sztucznych,
• odpady metalowe,
• odpady wielomateriałowe (np. kartony po sokach i mleku),
• opony,
• odpady budowlano-rozbiórkowe (do 300 kg na Mieszkańca na rok),
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych,
(np. przeterminowane leki, opakowania po farbach i klejach).


PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Odpady selektywnie zebrane może zostawić w PSZOK-u każdy Mieszkaniec Gminy Gogolin. Dostarczający odpady do PSZOK-u ma obowiązek ich rozładunku oraz umieszczenia w miejscach wskazanych przez obsługę punktu. Odpady mogą być przywożone do PSZOK-u luzem, we własnych pojemnikach lub workach, z których należy odpady samodzielnie wyładować.

Odpady do PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez żadnych dodatkowych opłat. Ze względu na to, że koszty funkcjonowania PSZOK są pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami, mieszkaniec przekazujący odpady powinien okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Gogolin.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu: 536825861 lub 77 466 94 96, email: tomasz.haraf@guk.com.pl

POJEMNIKI I WORKI

Zmodernizowano PSZOK

 

 

 

W związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lipca 2013 roku na składowisko odpadów w Gogolinie nie będą przyjmowane do unieszkodliwiania niesegregowane odpady komunalne.

Jedną z gałęzi działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. zo.o. w Gogolinie jest prowadzenie eksploatacji składowiska odpadów.

W 1996 roku w Gogolinie powstało składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane przy ulicy Ligonia.  Od tamtego czasu wiele się zmieniło, szczególnie przepisy dotyczące gospodarowania odpadami jak również sytuacja ekonomiczno-ekologiczna w naszym kraju.

W 1996 roku zostało zawiązane porozumienie pomiędzy gminami Gogolin i Krapkowice w sprawie eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych. Porozumienie to dotyczyło głównie składowania odpadów komunalnych na ww. wysypisku. W roku 2000 została przeprowadzona pierwsza modernizacja ze środków wspólnych, zakupiono wagę z zestawem komputerowym oraz kontener socjalno–biurowy i wykonano brodzik dezynfekcyjny.

Do roku 2001 eksploatowana była pierwsza kwatera wysypiska, której pojemność została wykorzystana maksymalnie, na przełomie sierpnia i września 2001 roku została zamknięta i poddana rekultywacji.

W tym samym czasie weszła w życie nowa ustawa ,,o odpadach” oraz ,,Prawo ochrony środowiska”. Przepisy zawarte w tych aktach prawnych w znaczny sposób zaostrzyły kryteria funkcjonowania składowisk odpadów w Polsce.

Przygotowując się do zamknięcia ,,starej” kwatery wysypiska w czerwcu 2001 roku został opracowany projekt rekultywacji oraz dobiegła końca budowa nowej niecki, która została wykonana zgodnie z już obowiązującymi przepisami. Eksploatacja nowej części składowiska ruszyła we wrześniu 2001 roku.

Dnia 03.07.2002 roku doszło do podpisania Porozumienia Komunalnego. Tym razem porozumienie to objęło szerszy obszar naszego powiatu, gdyż w skład weszły aż cztery gminy tj.: Krapkowice, Gogolin, Strzeleczki i Walce. Również zakres porozumienia został poszerzony, nie dotyczył już tylko samego deponowania odpadów, ale głównie modernizacji i inwestowania w składowisko.
 

Głównymi zadaniami z zakresu modernizacji składowiska wyszczególnionymi w Porozumieniu Komunalnym było:
 

 1. projekt hali

 2. budowę hali

 3. zakup prasy zgniatającej

 4. budowę boksów

 5. zakup zestawu sortowniczego
   

Koszty działalności i realizacji inwestycji zostały zapisane według zasad procentowego udziału stron Porozumienia.

Stosując się do nowych przepisów gospodarowania odpadami ZGKiM Gogolin wystąpił z wnioskiem do Starosty Krapkowickiego na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne z uwzględnieniem ich zbierania i transportu.

Dnia 23.10.2002 roku Starosta Krapkowicki decyzją nr ROŚ. 7649-35/2002 wydał pozwolenie na prowadzenie ww. działalności.

Kolejnym ważnym dokumentem który został uzyskany przez Nasz Zakład, była decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 28.03.2003 r. zatwierdzająca Instrukcję Eksploatacji Składowiska. Bez której nie było by możliwości dalszego funkcjonowania składowiska.

Dbając o właściwą eksploatację jak również o jak najdłuższą żywotność kwatery, decyzją Dyrektora Zakładu została zakupiona spycharka gąsienicowa o znacznie większej wydajności pracy niż dotychczasowa. Koszt zakupu w całości został pokryty ze środków ZGKiM.

Następnym krokiem zmierzającym do poprawy funkcjonowania składowiska i zmniejszenia ryzyka zagrożenia środowiska naturalnego, jest pomysł utworzenia Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).

W celu zmniejszenia kosztów powstania takiego punktu, ZGKiM w dniu 13.10.2003 r. wystąpił z wnioskiem do Starosty Krapkowickiego o wsparcie finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW). Po całym szeregu formalności związanych z pozwoleniami i decyzjami ostatecznie została podpisana umowa w dniu 30.04.2004 r. na dofinansowanie tej inwestycji. Wykonawcą GPZON był Nasz Zakład,a całość zadania została wykonana do października 2004 roku, po czym nastąpiło rozliczenie. Wartość wykonanych robót została ustalona na kwotę 20112,64 zł (netto), dofinansowanie z PFOŚiGW wyniosło 3939,13 zł, a pozostała część została wydatkowana ze środków własnych ZGKiM Gogolin.
 

Do GPZON są przyjmowane bezpłatnie od mieszkańców Gminy Gogolin następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:
 

 • zużyte akumulatory i baterie

 • zużyte lampy fluorescencyjne (świetlówki)

 • przeterminowane leki

 • odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem zakończonym na przełomie 2003-2004 roku było wykonanie prac rekultywacyjnych ,,starej” kwatery. Prace trwały od końca 2001 r., a wykonawcą był Nasz Zakład. Całość zadania finansowana była przez Urząd Miejski w Gogolnie i wyniosła około 350 tyś. zł. [zdjęcie nr 3]

W dniu 18.03.2004 r. został dokonany odbiór prac rekultywacyjnych, w wizji terenowej uczestniczyli przedstawiciele Porozumienia Komunalnego oraz Starostwa Krapkowickiego, z czego sporządzono protokół. Stwierdzono, że rekultywacja została przeprowadzona zgodnie z projektem i nie wniesiono uwag. Finałowym aktem związanym z rekultywacją jest decyzja Starosty Krapkowickiego nr G-60186/1/2004 z dnia 22.03.2004 r. uznająca rekultywację za zakończoną.

Ciągle wzrastająca ilość odpadów dostarczanych na Nasze składowisko wymagała działania przedłużającego żywotność niecki. W tym celu została podjęta decyzja o dodatkowym uszczelnieniu skarp składowiska. Na skarpach została wyłożona geomembrana z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 1,5 mm. Powierzchnie skarp zostały szczelnie zaizolowane, a infiltrujące przez odpady wody opadowe nie wnikają do gleby lecz spływają drenażem do studni zbiorczej. Prace trwały od maja do sierpnia 2004 roku, wykonawcą był ZGKiM Gogolin, a koszty wyniosły 179379,87 zł w całości pokryte przez Urząd Miejski w Gogolinie.

 

2 stycznia 2006 r. zostało podpisane kolejne Porozumienie Komunalne dotyczące eksploatacji składowiska z dotychczasowymi stronami Porozumienia. W dokumencie tym został wskazany zakres przedsięwzięć do wykonania na składowisku oraz określono nowe zasady współfinansowania tychże inwestycji.

Rok 2007 był rokiem przełomowym w branży odpadowej, gdyż upływał ostateczny termin uzyskania pozwoleń zintegrowanych dla składowisk odpadów. Zgodnie z Prawem ochrony środowiska jak również z ustawą o odpadach nie uzyskanie ww. pozwolenia wiązało się z zakończeniem eksploatacji składowiska. Nasz Zakład decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-HS-6610-1-10/07 z dnia 15.10.2007 r. uzyskał Pozwolenie zintegrowane obowiązujące do dnia 15.10.2017r.

Na terenie składowiska prowadzona jest również segregacja odpadów przeznaczonych do recyklingu. Odpady te pozyskiwane są od mieszkańców w systemie workowym, czyli segregacji u źródła, jak również z pojemników typu dzwon na odpady zlokalizowane w różnych częściach miasta i gminy. Sortowane odpady dzieli się na: opakowania z tworzyw sztucznych, szkła kolorowego i bezbarwnego oraz makulatury.

Wszystkie posegregowane odpady są przekazywane do recyklingu poprzez wyspecjalizowane firmy oraz organizacje odzysku. Ze względu na coraz lepsze wyniki osiągane dzięki selektywnemu gromadzeniu odpadów w 2007 r. została podjęta decyzja o budowie stacji odzysku surowców wtórnych. Pierwszym etapem tej inwestycji było wykonanie projektu budowlanego przez firmę Eko-Ekspert z Katowic, co nastąpiło w 2008 roku.

Następnie w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę którym została firma budowlana BUDO z Opola. Cała inwestycja tzn. budowa hali, dostarczenie wyposażenia (stanowisk sortowniczych, przenośników taśmowych i prasy hydraulicznej)

W maju 2009 roku przystosowanie placu do gromadzenia szkła zostało zakończone, łączny koszt przeprowadzonych prac wyniósł  około 750000 zł.

Inwestycja ta został sfinansowana ze środków stron Porozumienia

Komunalnego oraz Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Po dokonaniu zmian w Instrukcji eksploatacji składowiska i Pozwoleniu zintegrowanym które zostały przeprowadzone ze względów dostosowawczych do nowych przepisów w grudniu 2010 roku zostały zainstalowane dwie pochodnie do spalania gazu składowiskowego, koszt wykonania pochodni wyniósł 20000 zł. i został pokryty ze środków własnych ZGKiM Gogolin.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera