NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

PSZOK w Gogolinie

PSZOK w Gogolinie był prowadzony przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin do dnia 31 grudnia 2021 roku.

https://gogolin.pl/1620/12492/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow.html

 

POJEMNIKI I WORKI

Zmodernizowano PSZOK

 

 

 

W związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lipca 2013 roku na składowisko odpadów w Gogolinie nie będą przyjmowane do unieszkodliwiania niesegregowane odpady komunalne.

Jedną z gałęzi działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. zo.o. w Gogolinie jest prowadzenie eksploatacji składowiska odpadów.

W 1996 roku w Gogolinie powstało składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane przy ulicy Ligonia.  Od tamtego czasu wiele się zmieniło, szczególnie przepisy dotyczące gospodarowania odpadami jak również sytuacja ekonomiczno-ekologiczna w naszym kraju.

W 1996 roku zostało zawiązane porozumienie pomiędzy gminami Gogolin i Krapkowice w sprawie eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych. Porozumienie to dotyczyło głównie składowania odpadów komunalnych na ww. wysypisku. W roku 2000 została przeprowadzona pierwsza modernizacja ze środków wspólnych, zakupiono wagę z zestawem komputerowym oraz kontener socjalno–biurowy i wykonano brodzik dezynfekcyjny.

Do roku 2001 eksploatowana była pierwsza kwatera wysypiska, której pojemność została wykorzystana maksymalnie, na przełomie sierpnia i września 2001 roku została zamknięta i poddana rekultywacji.

W tym samym czasie weszła w życie nowa ustawa ,,o odpadach” oraz ,,Prawo ochrony środowiska”. Przepisy zawarte w tych aktach prawnych w znaczny sposób zaostrzyły kryteria funkcjonowania składowisk odpadów w Polsce.

Przygotowując się do zamknięcia ,,starej” kwatery wysypiska w czerwcu 2001 roku został opracowany projekt rekultywacji oraz dobiegła końca budowa nowej niecki, która została wykonana zgodnie z już obowiązującymi przepisami. Eksploatacja nowej części składowiska ruszyła we wrześniu 2001 roku.

Dnia 03.07.2002 roku doszło do podpisania Porozumienia Komunalnego. Tym razem porozumienie to objęło szerszy obszar naszego powiatu, gdyż w skład weszły aż cztery gminy tj.: Krapkowice, Gogolin, Strzeleczki i Walce. Również zakres porozumienia został poszerzony, nie dotyczył już tylko samego deponowania odpadów, ale głównie modernizacji i inwestowania w składowisko.
 

Głównymi zadaniami z zakresu modernizacji składowiska wyszczególnionymi w Porozumieniu Komunalnym było:
 

 1. projekt hali

 2. budowę hali

 3. zakup prasy zgniatającej

 4. budowę boksów

 5. zakup zestawu sortowniczego
   

Koszty działalności i realizacji inwestycji zostały zapisane według zasad procentowego udziału stron Porozumienia.

Stosując się do nowych przepisów gospodarowania odpadami ZGKiM Gogolin wystąpił z wnioskiem do Starosty Krapkowickiego na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne z uwzględnieniem ich zbierania i transportu.

Dnia 23.10.2002 roku Starosta Krapkowicki decyzją nr ROŚ. 7649-35/2002 wydał pozwolenie na prowadzenie ww. działalności.

Kolejnym ważnym dokumentem który został uzyskany przez Nasz Zakład, była decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 28.03.2003 r. zatwierdzająca Instrukcję Eksploatacji Składowiska. Bez której nie było by możliwości dalszego funkcjonowania składowiska.

Dbając o właściwą eksploatację jak również o jak najdłuższą żywotność kwatery, decyzją Dyrektora Zakładu została zakupiona spycharka gąsienicowa o znacznie większej wydajności pracy niż dotychczasowa. Koszt zakupu w całości został pokryty ze środków ZGKiM.

Następnym krokiem zmierzającym do poprawy funkcjonowania składowiska i zmniejszenia ryzyka zagrożenia środowiska naturalnego, jest pomysł utworzenia Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).

W celu zmniejszenia kosztów powstania takiego punktu, ZGKiM w dniu 13.10.2003 r. wystąpił z wnioskiem do Starosty Krapkowickiego o wsparcie finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW). Po całym szeregu formalności związanych z pozwoleniami i decyzjami ostatecznie została podpisana umowa w dniu 30.04.2004 r. na dofinansowanie tej inwestycji. Wykonawcą GPZON był Nasz Zakład,a całość zadania została wykonana do października 2004 roku, po czym nastąpiło rozliczenie. Wartość wykonanych robót została ustalona na kwotę 20112,64 zł (netto), dofinansowanie z PFOŚiGW wyniosło 3939,13 zł, a pozostała część została wydatkowana ze środków własnych ZGKiM Gogolin.
 

Do GPZON są przyjmowane bezpłatnie od mieszkańców Gminy Gogolin następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:
 

 • zużyte akumulatory i baterie

 • zużyte lampy fluorescencyjne (świetlówki)

 • przeterminowane leki

 • odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem zakończonym na przełomie 2003-2004 roku było wykonanie prac rekultywacyjnych ,,starej” kwatery. Prace trwały od końca 2001 r., a wykonawcą był Nasz Zakład. Całość zadania finansowana była przez Urząd Miejski w Gogolnie i wyniosła około 350 tyś. zł. [zdjęcie nr 3]

W dniu 18.03.2004 r. został dokonany odbiór prac rekultywacyjnych, w wizji terenowej uczestniczyli przedstawiciele Porozumienia Komunalnego oraz Starostwa Krapkowickiego, z czego sporządzono protokół. Stwierdzono, że rekultywacja została przeprowadzona zgodnie z projektem i nie wniesiono uwag. Finałowym aktem związanym z rekultywacją jest decyzja Starosty Krapkowickiego nr G-60186/1/2004 z dnia 22.03.2004 r. uznająca rekultywację za zakończoną.

Ciągle wzrastająca ilość odpadów dostarczanych na Nasze składowisko wymagała działania przedłużającego żywotność niecki. W tym celu została podjęta decyzja o dodatkowym uszczelnieniu skarp składowiska. Na skarpach została wyłożona geomembrana z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 1,5 mm. Powierzchnie skarp zostały szczelnie zaizolowane, a infiltrujące przez odpady wody opadowe nie wnikają do gleby lecz spływają drenażem do studni zbiorczej. Prace trwały od maja do sierpnia 2004 roku, wykonawcą był ZGKiM Gogolin, a koszty wyniosły 179379,87 zł w całości pokryte przez Urząd Miejski w Gogolinie.

 

2 stycznia 2006 r. zostało podpisane kolejne Porozumienie Komunalne dotyczące eksploatacji składowiska z dotychczasowymi stronami Porozumienia. W dokumencie tym został wskazany zakres przedsięwzięć do wykonania na składowisku oraz określono nowe zasady współfinansowania tychże inwestycji.

Rok 2007 był rokiem przełomowym w branży odpadowej, gdyż upływał ostateczny termin uzyskania pozwoleń zintegrowanych dla składowisk odpadów. Zgodnie z Prawem ochrony środowiska jak również z ustawą o odpadach nie uzyskanie ww. pozwolenia wiązało się z zakończeniem eksploatacji składowiska. Nasz Zakład decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-HS-6610-1-10/07 z dnia 15.10.2007 r. uzyskał Pozwolenie zintegrowane obowiązujące do dnia 15.10.2017r.

Na terenie składowiska prowadzona jest również segregacja odpadów przeznaczonych do recyklingu. Odpady te pozyskiwane są od mieszkańców w systemie workowym, czyli segregacji u źródła, jak również z pojemników typu dzwon na odpady zlokalizowane w różnych częściach miasta i gminy. Sortowane odpady dzieli się na: opakowania z tworzyw sztucznych, szkła kolorowego i bezbarwnego oraz makulatury.

Wszystkie posegregowane odpady są przekazywane do recyklingu poprzez wyspecjalizowane firmy oraz organizacje odzysku. Ze względu na coraz lepsze wyniki osiągane dzięki selektywnemu gromadzeniu odpadów w 2007 r. została podjęta decyzja o budowie stacji odzysku surowców wtórnych. Pierwszym etapem tej inwestycji było wykonanie projektu budowlanego przez firmę Eko-Ekspert z Katowic, co nastąpiło w 2008 roku.

Następnie w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę którym została firma budowlana BUDO z Opola. Cała inwestycja tzn. budowa hali, dostarczenie wyposażenia (stanowisk sortowniczych, przenośników taśmowych i prasy hydraulicznej)

W maju 2009 roku przystosowanie placu do gromadzenia szkła zostało zakończone, łączny koszt przeprowadzonych prac wyniósł  około 750000 zł.

Inwestycja ta został sfinansowana ze środków stron Porozumienia

Komunalnego oraz Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Po dokonaniu zmian w Instrukcji eksploatacji składowiska i Pozwoleniu zintegrowanym które zostały przeprowadzone ze względów dostosowawczych do nowych przepisów w grudniu 2010 roku zostały zainstalowane dwie pochodnie do spalania gazu składowiskowego, koszt wykonania pochodni wyniósł 20000 zł. i został pokryty ze środków własnych ZGKiM Gogolin.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera