NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Oczyszczalnia

 Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych

 

Co to jest osad ściekowy?

Jest to mieszanina substancji organicznych (biomasa) wyprodukowanych w procesie biologicznego oczyszczania ścieków i osadu wstępnego pozbawionego zanieczyszczeń stałych (papieru, folii, fekali itp. i piasku, które są składowane na wysypisku odpadów).

Osad ściekowy poddawany jest obróbce w celu zmniejszenia jego uwodnienia oraz stabilizowany w komorze stabilizacji osadu KSO i higienizowany  wapnem.

osad ściekowy = (ok. 20-16 %)

Korzyści z zastosowania osadów ściekowych

 1. Zmniejszenie dawek nawozów mineralnych (osad ściekowy jest nawozem organicznym),
 2. Poprawa struktury gleby: porowatość, przepuszczalność,
 3. Poprawa zdolności do zatrzymywania aplikowanych nawozów mineralnych,
 4. Poprawa zdolności do zatrzymywania wody,
 5. Wzbogacenie humusowej struktury gleby o składniki biomasy i substancje pokarmowe: azot, fosfor, potas.  

BEZPIECZEŃSTWO

Zgodnie z ustawą  o odpadach (Dz.U. z 2007r nr 39 poz.251) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13.07.10r w sprawie komunalnych osadów ściekowych ( Dz. U. nr 137 poz. 924) wytwarzający osady (czyli KPW Gogolin) ) obowiązany jest do przeprowadzania badań stwierdzających możliwość wykorzystania osadów do celów rolniczych. 

Osady badane są pod względem:

 1. zawartości metali ciężkich
 2. bezpieczeństwa sanitarnego w tym  na obecność pasożytów
 3. zawartości substancji pokarmowych – azot, fosfor, potas.

Należy dodać, że polskie normy zawarte w powyższym rozporządzeniu są bardziej restrykcyjne od norm unijnych.

Badania przeprowadzone przez specjalistyczne jednostki wykazały, iż osady pochodzące z naszej oczyszczalni mogą być wykorzystywane w rolnictwie.

Obowiązkiem badania objęte są również grunty, na których mają być stosowane osady ściekowe na koszt wytwarzającego osady (czyli KPW Gogolin) w celu określenia optymalnej dawki stosowanych osadów.

 

Zasady współpracy

 1. KPW Gogolin po podpisaniu notatki o wzajemnej współpracy nieodpłatnie przekazuje osady ściekowe rolnikowi.
 2. Badania osadów ściekowych i gruntu, na którym mają być stosowane oraz opracowanie dokumentacji prowadzone są na koszt KPW Gogolin
 3. Ze względów ekonomicznych teren przeznaczony pod rolnicze wykorzystanie osadów musi mieć pow. minimalnie 5 ha lub jej wielokrotność.
 4. KPW Gogolin zapewnia załadunek i dowóz na miejsce.
 5. Odbierający osad zobowiązany jest do jak najszybszej aplikacji osadów do gruntu tj. przeorania nawożonego areału.

Należy stosować dawki osadów zgodnie z dokumentacją.

UWAGA !

Zgodnie z art.43 pkt 6 ustawy o odpadach nie można stosować osadów: 

 1. na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 2. na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, o ile akt prawa miejscowego wydanego na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz.

2019, z późn. zm.[148] ) nie stanowi inaczej;  

 1. w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków;
 2. na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych;
 3. na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
 4. na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż

1,5 m poniżej powierzchni gruntu;

 1. na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%;
 2. na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, o ile akt prawa miejscowego wydanego na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, nie stanowi inaczej;  
 3. na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;  
 4. na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;
 5. na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych;
 6. na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym - w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów;
 7. na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki;  
 8. na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami. 

 

Zachęcamy do współpracy.

 

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor ds. Technicznych  47-320 Gogolin ul. Ligonia 15  tel. 77 423 20 36  lub tel. kom. 502570064 .

 

 

Dnia 4.01.2010r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z.o.o. przejęło od Zakładów Górażdże Cement S.A.Oczyszczalnie Ścieków w Choruli.

Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną z usuwaniem substancji biogennych (N,P), której część biologiczną oparto o dwa reaktory biologiczne z wydzielonymi komorami defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Pojemność czynna reaktorów wynosi 1650 m3.

Parametry projektowe oczyszczalni ścieków wynoszą:
 

7.500 RLM

Qśrd = 1250 m3/d

Qdmax = 1500 m3/d

Qhśr = 52 m3/d

Qhdz = 94 m3/d

Qhmax = 167 m3/d

 

Aktualnie na terenie naszego obiektu odprowadzane są ścieki bytowo - gospodarcze i komunalne.

Na skutek wymogów nałożonych przez Pozwolenie Wodno Prawne wskaźniki badań ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi osiągnęły następujące redukcje zanieczyszczeń:

Lp.        Wskaźnik                 Redukcja [%]

1.              BZT5                  96,30% - 99,29%

2.              ChZt                  90,52% - 95,99%

3.    Zawiesina ogólna       89,42% - 98,88%

Oprócz ścieków komunalnych na oczyszczalni ścieków +N, +P odprowadza się ścieki deszczowe stanowiące mieszaninę wód kopalnianych, wód opadowy i roztopowych z terenu Kopalni Górażdże, Cementowni Górażdże w Choruli oraz wsi Górażdże po uprzednim oczyszczeniu na osadniku ścieków deszczowych o pojemności 2500 m3 . Odbiornikiem oczyszczonych ścieków komunalnych oraz deszczowych jest rzeka Odra z wylotem znajdującym się na 134 km jej biegu.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera