NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Przedmiot działalności

Przedmiotem Działalności Spółki jest:
1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
5. Obróbka i usuwanie odpadów i innych niż niebezpieczne,
6. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
7. Demontaż wyrobów zużytych,
8. Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
9. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usług związana z gospodarką odpadami,
10. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
11. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
12. Roboty związane z budową dróg i autostrad,
13. Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych,
14. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
15. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
16. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
17.Przygotowanie terenów pod budowę,
18. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
19. Wykonywanie instalacji elektrycznych,
20. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
21. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
22. Tynkowanie,
23. Zakładanie stolarki budowlanej,
24. Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian,
25. Malowanie i szklenie,
26. Wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych,
27. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
28. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane,
29. Działalność agentów zajmujących się sprzedażną drewna i materiałów budowlanych,
30. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
31. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
32. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
33. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
34. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
35. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
36. Transport drogowy towarów,
37. Działalność usługowa związana z przeprowadzką,
38. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
39. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
40. Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
41. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
42. Pozostał doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
43. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
44. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
45. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
46. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
47. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
48. Pozostałe sprzątanie,
49. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
50. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
51. Ochrona przeciwpożarowa,
52. Działalność obiektów kulturalnych,
53. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
54. Działalność obiektów sportowych,
55. Pozostała działalność związana ze sportem,
56. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
57. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
58. Pozyskiwanie drewna,
59. Działalność usługowa związana z leśnictwem,
60. Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera