NOWE UMOWY NA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW: 77 423 20 38     Nowe oferty pracy http://bip.kpwgogolin.pl/35/14/oferty-pracy.html

Aktualności

Informacja w sprawie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gogolin

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie uprzejmie informuje, iż Decyzją nr GL.RZT.70.120.2023 z dnia 11 stycznia 2024 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gogolin na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została ogłoszona, na stronie podmiotowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dniu 19.01.2024 r.

http://bip.kpwgogolin.pl/download/attachment/1728/pgwwp_rzgw-w-gliwicach_decyzja-glrzt701202023-zatwierdzenie-taryfy-na-okres-3-lat.pdf

 

 

Prace na sieci wodociągowej - Gogolin ul. Ligonia

Informujemy iż w związku z pracami na sieci wodociągowej  dniach 27-28.06.2023 r. w miejscowości Gogolin ul. Ligonia nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 8:00do  godz. 13:00

Brak wody będzie obejmował obszar od skrzyżowania ulic Ligonia/Powstańców do Ligonia/Strzelecka, Dębowa, Krótka, Boczna, cała dzielnica Kocina.

Po wykonanych pracach nastąpi proces płukania i dezynfekcji sieci.

W związku z w/w pracami miejscowo mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz zwiększona mętność wody. Dlatego sugerujemy aby w tym dniu ograniczyć pranie białych ubrań i tekstyliów.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

28.02.2023 r. AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ w Gogolinie ul. Krapkowicka

Informujemy iż w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 28.02.2023 r. w miejscowości Gogolin ul. Krapkowicka wystąpi przerwa w dostawie wody w całej cześci Gogolina przejadu kolejowego w stronę Krapkowic od godziny 23:00 do 2:00 dnia 1 marca.

Po usunięciu awarii nastąpi proces płukania i dezynfekcji sieci.

W związku z w/w pracami miejscowo mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz zwiększona mętność wody. Dlatego sugerujemy aby w tym dniu ograniczyć pranie białych ubrań i tekstyliów.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

 

12.12.2022 r. NISKIE TEMPERATURY - ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ!

 

Jak zabezpieczyć instalację w sytuacjach występowania niskich temperatur?

1) Utrzymywać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu gdzie znajduje sie wodomierz - nie niżej niż +4 stopnie,

2) Zabezpieczyć przewody wodociągowe, które przebiegają przez nieocieplone pomieszczenia,

3) Zabezpieczyć nieogrzewane pomieszczenia, w której znajduje sie instalacja wodociągowa,

4) Sprawdzić szczelność pokrywy studzienki wodomierzowej, Zabezpieczyć wodomierz zlokalizowany w studzience wełną lub styropianem,

5) Instalację wodociągową wykorzystywaną w letnich okresach zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów i ich odwodnienie.

 

 

14.10.2022 r. Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Gogolinie przy ul. Konopnickiej

 

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  GOGOLIN SP. Z O.O. W  GOGOLINIE

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Gogolinie przy ul. Konopnickiej, w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, w gminie Gogolin, obejmującą działkę oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów nr 164/6 k. m. 3 o powierzchni 0,4903 ha, stanowiącą teren częściowo zabudowany, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 o powierzchni użytkowej 394,50 m2. Budynek wybudowany w latach 1935-1938, w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z kamienia i cegły, z dachem drewnianym wielospadowym pokrytym papą na deskowaniu, wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i telefoniczną, z ogrzewaniem piecowym, nieużytkowany, w złym stanie technicznym kwalifikujący się do rozbiórki. Dla w/w działki, prowadzona jest księga wieczysta (KW) nr OP1S/00076186/8 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.

Cena wywoławcza działki wynosi 850.000,00 zł netto (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych netto 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu  21.12.2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie przy ulicy Ligonia 15 -  I piętrom, sala nr 2.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 85.000,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

ING Nr 45 1050 1504 1000 0023 6186 8850 w terminie do dnia 09.12.2022 r.

Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT.

Nieruchomość o numerze 164/6 k. m. 3, będąca przedmiotem przetargu, zgodnie z Uchwałą nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1907, z 2020 r. poz. 383), działka nr 164/6 k.m. 3 obręb Gogolin 2, znajduje się na terenie opisany symbolem planu 6MU, który oznacza: „Teren zabudowy mieszkaniowo usługowej”.

Lokalizacja i otoczenie:

Nieruchomość, stanowiąca przedmiot niniejszego przetargu, położona jest w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, gmina Gogolin, miasto Gogolin, obręb Gogolin 2.

Miasto Gogolin usytuowane jest w środkowej części województwa opolskiego, w odległości ok. 20 km na południe od stolicy województwa - Opola i ok. 3 km na wschód od siedziby powiatu – Krapkowic, przy trasie komunikacyjnej ze Strzelec Opolskich do Prudnika (droga wojewódzka nr 409). Miasto średniej wielkości (ok. 15 tys. mieszkańców) jest siedzibą gminy. W pobliżu znajduje się zjazd na autostradę A4, która umożliwia stosunkowo szybkie (do 60 minut) dotarcie do dwóch dużych aglomeracji – Wrocławia i Katowic. Przez miasto przebiega również linia kolejowa łącząca Wrocław z Katowicami.

Oferowana nieruchomość zlokalizowana jest w środkowej części miasta Gogolin, w strefie śródmiejskiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, obejmuje działkę gruntową oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów nr 164/6 k.m. 3 o powierzchni 0,4903 ha. Działka ma kształt nieregularny, w formie zbliżonej do równoległoboku zorientowanego wierzchołkami w kierunku północ-południe i wschód-zachód, który od strony wschodniej przylega do lokalnej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej – ul. Konopnickiej, która umożliwia dojazd od strony głównej szosy miejskiej – ul. Krapkowicka, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 409, od strony północnej graniczy z działką zabudowaną budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, a od strony zachodniej i południowej graniczy z działkami niezabudowanymi, przy czym od strony zachodniej jest to teren zieleni parkowej, a od strony południowo-wschodniej teren projektowanej nowej obwodnicy drogowej. W odległości 60 m przebiega linia kolejowa relacji Wrocław-Katowice, a w odległości do 400 m znajdują się budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, Urząd Miejski, Gminny Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Miejska, Dworzec PKP i PKS, Gminny Ośrodek Kultury oraz punkty handlowo – usługowe. Teren uzbrojony w miejską sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telefoniczną. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 w złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki.

Stan prawny nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działkę gruntową nr 164/6 k.m. 3, zlokalizowaną w mieście Gogolin, obręb Gogolin 2, przy ul. Konopnickiej  ma uregulowany stan prawny i posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW nr OP1S/00070854/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Zgodnie z jej treścią, właścicielem nieruchomości, jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.,  47-320 Gogolin, ul. Ligonia 15.

Hipoteka:

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

W dziale III księgi wieczystej, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Gogolin wykaz 782 przepisano z wykazu 921 Gogolin dnia 1 kwietnia 1966 r. – nie jest ono faktycznie realizowane. Nieruchomość współobciążona KW nr OP1S/00019621/3.

Stan techniczno-użytkowy:

Na przedmiotowej działce gruntowej zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 w złym stanie technicznym, miejscami zawilgocony, nie ocieplony, z uszkodzonymi elementami konstrukcyjnymi  (ściany, stropy, dach) spowodowanymi zużyciem eksploatacyjnym, działaniem czynników atmosferycznych i brakiem systematycznej konserwacji, wyłączony z użytkowania. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych.

Budynek mieszkalny nr 7 (nr ew. 221) w zabudowie wolnostojącej, piętrowy, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z kamienia wapiennego i cegły, z dachem drewnianym wielospadowym, pokryty papą na deskowaniu. Budynek wybudowany w 1935 r.

Dane inwentaryzacyjno-użytkowe budynku:

 • kubatura budynku                         – 2.960,00 m3,
 • powierzchni zabudowy                –     271,00 m2,
 • powierzchnia użytkowa               –     394,50 m2.

Dane techniczne budynku:

 • fundamenty, ściany fundamentowe i piwnic murowane z kamienia wapiennego na zaprawie cementowo-wapiennej,
 • ściany nadziemia oraz ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej oraz kamienia wapiennego na zaprawie cementowo-wapiennej,
 • stropy nad piwnicami jako sklepienia łukowe ceglane praz docinkowe ceglane na belkach stalowych, nad parterem i piętrem drewniane, z podsufitką i tykiem na trzcinie oraz wypełnieniem z gruzu i podłogami z desek,
 • schody do piwnicy betonowe i murowane z kamienia, na piętro drewniane jednobiegowe, na strych drewniane drabiniaste,
 • dach drewniany o konstrukcji wielospadowej, kryty papą po deskowaniu,
 • tynki wewnętrzne gładkie cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i emaliami, w pomieszczeniach łazienek i wc okładziny z płytek ceramicznych,
 • elewacje w postaci tynku gładkiego cementowo-wapiennego,
 • posadzki cementowe, ceglane oraz z płytek betonowych, podłogi z desek i wykładziny PCV,
 • stolarka okienna drewniana, częściowo PCV z szybami zespolonymi termoizolacyjnymi, drzwi drewniane standardowe pełne i z częściowymi przeszkleniami,
 • instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telefoniczna, ogrzewanie piecowe.

Przeznaczenie nieruchomości w planie:

Zgodnie z Uchwałą nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1907, z 2020 r. poz. 383), działka nr 164/6 k.m. 3 obręb Gogolin 2, znajduje się na terenie opisany symbolem planu 6MU, który oznacza: „Teren zabudowy mieszkaniowo usługowej”.

Jeżeli oferent, który wylicytował nieruchomość, nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości, będącej  przedmiotem przetargu w miejscu i terminie wskazanym przez Spółkę KPW Gogolin – to wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Bliższych informacji można uzyskać w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie, ul. Ligonia 15, tel. 734453558.    

Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie poszczególnych nieruchomości zostało zamieszczone na stronie internetowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o, tablicy ogłoszeń Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o oraz na łamach gazety ogólnokrajowej w Gazecie Wyborczej.

 

3.10.2022 r. Prace na sieci wodociągowej ul. Norwida / ul. Hudalli

Dnia 04.10.2022 w związku z pracami na sieci wodociągowej w Gogolinie na ulicach Norwida i Hudalli wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 8.00-11.00.

W związku z w/w pracami miejscowo mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz zwiększona mętność wody. Dlatego sugerujemy aby w tym dniu ograniczyć pranie białych ubrań i tekstyliów.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 510 228 631

Za utrudniania przepraszamy

 

20.05.2022 r. Ważny apel do mieszkańców!

Niewielka ilość opadów atmosferycznych w ostatnim czasie, a co za tym idzie: susza oraz zwiększone zapotrzebowanie na wodę mogą spowodować problemy z jej dostępnością! Dlatego zwracamy się z apelem do mieszkańców - głównie miasta Gogolina - o ograniczenie korzystania z wody w godzinach wieczornych na cele inne niż socjalno - bytowe, tj. na podlewanie i zraszanie trawników, ogrodów i warzywniaków. Zwiększony pobór wody powoduje obniżenie ciśnienia, a to wywołuje problemy z jej dostępnością - szczególnie w weekendy oraz wieczorami.

 

15.05.2022 r. AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ w Choruli

Informujemy iż w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 15.05.2022 od godz. 8:30 w miejscowości Chorula na ul 1 Maja może wystąpić spadek ciśnienia.

Planowany czas usunięcia awarii 16.05.2022 godz. 14:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

 

14.05.2022 r.

Informujemy iż w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 14.05.2022 od godz. 10:30 d0 19:00 w miejscowości Gogolin na ul Matejki,Kościelna, Asnyka, Żeromskiego, Parkowa, Słowackiego wystąpi przerwa w dostawie wody.

W związku z w/w pracami miejscowo mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz zwiększona mętność wody. Dlatego sugerujemy aby w tym dniu ograniczyć pranie białych ubrań i tekstyliów.

Planowany czas usunięcia awarii godz. 19:00.

Za utrudnienia serdecznie  przepraszamy

 

 

1.03.2022 r. - Zbiórka pojemników koloru zielonego.

Informujemy, że aktualnie trwa w gminie Gogolin wymiana pojemników na odpady na właściwe kolory zgodnie z przeznaczeniem, tj.: czarny i brązowy. Związek Miedzygminny Czysty Region z Kędzierzyna - Koźla dostarcza mieszkańcom pojemniki koloru czarnego. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin prowadzi zbiórkę pojemników koloru zileonego. W związku z tym prosimy nie napełniać odpadami pojemników koloru zielonego i wystawić je zgodnie z haromonogramem w celu odebrania ich przez pracowników naszej Spółki.

 

17.02.2022 r. - Komunikat PSSE w Krapkowicach w sprawie przydatności wody do spożycia.

Informujemy iż Decyzją Nr.3/HK/2022 stwierdza się warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gogolin SUW  ze względu na przekroczenia manganu w  wodzie w ilości 81,6 (+ -8,2 ug/l).

Zasięg w/w Decyzji obejmuje ludność z miejscowości: Gogolin,Obrowiec,Malnia

 

31.12.2021 r. - Awaria sieci wodociagowej ul.Wojska Polskiego Gogolin

Informujemy iż w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 31.12.2021 (piątek ) od godz. 9:30 do 15:00 w miejscowości Gogolin ul.Wojska Polskiego wystąpi przerwa w dostawie wody.

W związku z w/w pracami miejscowo mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz zwiększona mętność wody. Dlatego sugerujemy aby w tym dniu ograniczyć pranie białych ubrań i tekstyliów.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

 

 

26.12.2021 r. - Jak zabezpieczyć instalację w sytuacjach występowania niskich temperatur?

 

1) Utrzymywać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu gdzie znajduje sie wodomierz - nie niżej niż +4 stopnie,

2) Zabezpieczyć przewody wodociągowe, które przebiegają przez nieocieplone pomieszczenia,

3) Zabezpieczyć nieogrzewane pomieszczenia, w której znajduje sie instalacja wodociągowa,

4) Sprawdzić szczelność pokrywy studzienki wodomierzowej, Zabezpieczyć wodomierz zlokalizowany w studzience wełną lub styropianem,

5) Instalację wodociągową wykorzystywaną w letnich okresach zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów i ich odwodnienie.

 

23.12.2021 r. - Informacja dla mieszkańców gminy Gogolin.

Dnia 24 grudnia (Wigilia) PSZOK w Gogolinie czynny w godz. 7:00 - 13:00. Niezbędne informacje można uzyskać pod telefonem: 536825861.

 

01.10.2021 r. - Informacja dla mieszkańców budynków komunalnych gm. Gogolin.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższych dniach, w budynkach komunalnych gm. Gogolin, zostaną przeprowadzone roczne / okresowe przeglądy:

- kominiarskie,

- instalacji gazowych.

W związku z powyższym, uprasza się Wszystkich mieszkańców o udostępnianie mieszkań, celem przeprowadzenia w nich okresowej, obowiązkowej kontroli.

Mieszkańcy, którzy z jakichś powodów nie będą obecni podczas w/w przeglądów, otrzymają kartkę do drzwi z prośbą o kontakt telefoniczny bądź mailowy z Zarządcą budynku, w celu ustalenia dodatkowego terminu przeglądu.

Osobą kontaktową ze strony Zarządcy, jest p. Grażyna Kowolik – Kierownik, pod nr tel: 517 023 391; e-mail: grazyna.kowolik@kpwgogolin.pl

 

1.09.2021 r. - Informacja o przerwach w pracy - KASA Spółki.

Informujemy klientów KPW Gogolin, że w dniu 3 września - piątek KASA spółki mieszcząca się w budynku przy ulicy Ligonia 15 będzie NIECZYNNA. Powodem zamknięcia kasy spółki są niezbędne do wykonania prace serwisowe związane z aktualizacją systemów informatycznych oraz niezbędnymi pracami w serwerowni spółki.

Informujemy, że płatności w tych dniach można dokonywać w banku, na poczcie lub bankowym przelewem internetowym.

 

27.07.2021 r. 

Awaria Obrowiec - brak wody 27.07.2021

Informujemy iż w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 27.07.2021 (wtorek ) od godz. 7:30 d0 14:00 w miejscowości Obrowiec wystąpi przerwa w dostawie wody.

W związku z w/w pracami miejscowo mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz zwiększona mętność wody. Dlatego sugerujemy aby w tym dniu ograniczyć pranie białych ubrań i tekstyliów.

Za utrudnienia serdecznie  przepraszamy

 

 

23.06.2021 r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

Dział Transportu i Gospodarki Odpadami

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:

PRACOWNIK GOSPODARCZY

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

 

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK GOSPODARCZY

 

1.Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

- wykształcenie minimum zawodowe

dodatkowe:

- doświadczenie w pracy na pojazdach specjalistycznych typu śmieciarka

- staranność w wykonywaniu zadań

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność

- prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem

2. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

- systematyczny odbiór odpadów z punktów składowania

- opróżnianie pojemników

- załadunek zawartości pojemników wypełnionych odpadami do pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka

- oczyszczanie terenu Gminy Gogolin

- koszenie terenów zielonych

- drobne prace remontowo-budowlane

3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

- wymiar czasu pracy: pełen etat /40 godzin tygodniowo/

- praca na jedną zmianę od poniedziałku do piątku

- umowa o pracę na czas określony

- miejsce pracy – Gogolin

4. Wymagane dokumenty:

- CV

5. Dokumenty można składać:

- osobiście w sekretariacie Spółki Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w

  Gogolinie ul. Ligonia 15

- elektronicznie: na adres 

 

Data zatrudnienia: lipiec 2021

Do CV prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”

 

10.06.2021 r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie

Dział Transportu i Gospodarki Odpadami

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:

Kierowca kat. B, C; Pracownik Działu Transportu i Gospodarki Odpadami

Miejsce pracy: Gogolin

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

- wykształcenie minimum zawodowe

- prawo jazdy kat. B, C

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

- staranność w wykonywaniu zadań

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność

2. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie pojazdów zgodnie z uprawnieniami

- wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach zakresu obowiązków

- dbanie o powierzone mienie

- rzetelność i terminowość

- organizacja własnej pracy

3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

- wymiar czasu pracy: pełen etat /40 godzin tygodniowo/

- praca na jedną zmianę na terenie kraju od poniedziałku do piątku

- umowa o pracę na czas nieokreślony

- miejsce pracy – Gogolin

4. Wymagane dokumenty:

- CV

- Dokumenty potwierdzające staż pracy i posiadane kwalifikacje

5. Dokumenty można składać:

- osobiście w sekretariacie Spółki Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w

  Gogolinie ul. Ligonia 15

- elektronicznie: na adres sekretariat@kpwgogolin.pl

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

- wymiar czasu pracy: pełen etat /40 godzin tygodniowo/

- praca na jedną zmianę na terenie kraju od poniedziałku do piątku

- docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony, pierwsza umowa na czas określony

- miejsce pracy – Gogolin

Data zatrudnienia: lipiec 2021

Do CV prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

2.06.2021 r. - Spółka KPW nieczynna dnia 4 czerwca 2021 roku (Piątek).

Informujemy, że w dniu 04.06.2021 r. (piątek) Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie będzie nieczynne zgodnie z zarządzeniem nr 20/2020 Prezesa Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. dotyczącym dni wolnych w 2021 r.

Jednocześnie informujemy iż PSZOK w Gogolinie będzie czynny normalnie w stałych godzinach pracy: piątek i sobota w godz. 7.00-15.00.

 

7.05.2021 r. - AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GOGOLINIE

Z powodu awarii sieci wodociągowej przy ul. Zielonej i Krapkowickiej w Gogolinie nastąpi przerwa w dostawie wody na czas usunięcia awarii.

Informujemy mieszkańców ul. Kolejowej, Konopnickiej, Szkolnej, Wyzwolenia, Sienkiewicza, Zielonej, Uroczej, Leśnej, Wierzbowej, Romantycznej, Przyjaciół Schongau, Nowej, Wapiennej i Kamiennej w Gogolinie, że w dniu 7 maja 2021 r. z powodu awarii sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

 

4.05.2021 r. - Awaria sieci wodociągowej przy ul. Kozielskiej w Gogolinie została usunięta. Mieszkańcom ulic: Kozielska, Rolna i Czereśniowa w Gogolinie przywrócono dostawę wody. W chwili obecnej trwa płukanie sieci w tym rejonie. Podczas płukania mogą wystąpić zaburzenia ciśnienia w sieci oraz chwilowe pogorszenia w jakości dostarczanej wody. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

4.05.2021 r. - AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GOGOLINIE

Informujemy mieszkańców ul. Kozielskiej, Rolnej i Czereśniowej w Gogolinie, że w dniu 4 maja 2021 r. z powodu awarii sieci wodociągowej na ul. Kozielskiej wystąpi przerwa w dostawie wody. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

 

21.04.2021 r. - Informacja o przerwach w pracy KASA Spółki.

Informujemy klientów KPW Gogolin, że w dniach od 23 kwietnia - piątek do 27 kwietnia - wtorek KASA spółki mieszcząca się w budynku przy ulicy Ligonia 15 będzie NIECZYNNA. Powodem zamknięcia kasy spółki są niezbędne do wykonania prace serwisowe związane z aktualizacją systemów informatycznych oraz niezbędnymi pracami w serwerowni spółki.

Informujemy, że płatności w tych dniach można dokonywać w banku, na poczcie lub bankowym przelewem internetowym.

 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Gogolin, których nieruchomości nie zostały podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej od dnia 1 kwietnia 2021 roku zarząd spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin podjął decyzję o obniżeniu cen za "wywóz szamba".

Dodatkowo aby usprawnić transport odpdadów płynnych podjęto decyzję o zakupie nowej beczki do przewozu odpadów płynnych o większej pojemności.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera